Pozvánka na valnou hromadu TJ SIS

16. 9. 2021

Výbor TJ Sokol I. Smíchov

svolává na základě článku č.V., bod 6. Stanov Spolku tělocvičných jednot

Valnou hromadu TJ Sokol I. Smíchov

Zveme všechny delegáty jednotlivých oddílů na jednání Valné hromady, která se bude konat ve čtvrtek 14. října 2021 od 17.00 hod ve velké tělocvičně sokolovny na Plzeňské ulici č. 27, Praha 5.

(Podle stanov Spolku tělocvičných jednot, článku V., bod 6. rozhodl výbor jednoty, že valné hromady se zúčastní delegáti jednotlivých oddílů s hlasem rozhodujícím. Ostatní členové TJ Sokol I. Smíchov se mohou jednání valné hromady také účastnit bez možnosti hlasovat.)

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba komisí: mandátová, návrhová; volba: sčitatelů, zapisovatele VH a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Přednesení zpráv:
- starosty o činnosti (Petr David)
- stavební činnosti (Petr David)
- o hospodaření za období červenec 2019 - červen 2020 a červenec 2020 - červen 2021 a návrhu rozpočtu na období červenec 2021 – červen 2022 (Marie Valentová)
- odboru sokolské všestrannosti (Miroslava Králová)
- odboru sportu (Daniel Kočí)
- vzdělavatelky a jednatelky (Marie Valentová)
- kontrolní komise (Blanka Stará)
5. Rozprava k předneseným zprávám
6. Schválení hospodaření za uplynulá období a schválení rozpočtu do června 2022
7. Informace o vybraných vyslancích do valné hromady hlavního spolku
8. Prodloužení smlouvy se správcem letního cvičiště Mrázovka
9. Přednesení návrhu usnesení - rozprava.
10. Schválení konečného znění usnesení a závěr

Upozornění:

1. Před jednáním valné hromady budou rozdány hlasovací lístky pro delegáty jednotlivých oddílů.

2. Podle stanov Spolku tělocvičných jednot, článku V., bod 6. rozhodl výbor jednoty, že valné hromady se zúčastní delegáti s hlasem rozhodujícím z jednotlivých oddílů, kteří mají hlasovací právo. Ostatní členové TJ Sokol I. Smíchov se mohou jednání valné hromady také účastnit bez možnosti hlasovat.

3. Při využití delegačního systému na každý oddíl jednoty připadá alespoň jeden delegát s hlasem rozhodujícím na valné hromadě. Klíč pro volbu delegátů, které volí zletilí členi jednoty s hlasem rozhodujícím v jejich oddílech, určí výbor jednoty. Delegátem oddílu jednoty s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu své jednoty může být členy jednoty s hlasem rozhodujícím evidovanými v příslušném oddílu jednoty zvolen výhradně kterýkoliv člen jednoty s hlasem rozhodujícím. Kterýkoliv člen jednoty s hlasem rozhodujícím může být zvolen delegátem oddílu jednoty s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu své jednoty pouze v jednom oddílu jednoty.

4. Všichni členové TJ SIS mají možnost se seznámit osobně s výsledky hospodaření TJ SIS v období červenec 2019 – červen 2020 a červenec 2020 - červen 2021, stejně jako s navrhovaným rozpočtem na období červenec 2021 – červen 2022 v sekretariátu TJ SIS v Praze 5, Plzeňská č. 27. Schůzky se konají za přítomnosti člena Kontrolní komise TJ SIS.

Termíny: v úterý 5. 10. 2021 od 16 do 18 hodin a v úterý 12. 10. 2021 od 16 do 18 hodin, nebo v mimořádném případě po telefonické dohodě se starostou Petrem Davidem (mobil 604 823 840) a předsedkyní Kontrolní komise Blankou Starou (mobil 723 053 817).

Výbor TJ Sokol I. Smíchov

Praha 15. září 2021